Message board


Jay [a1nfbjlsz6c@gmail.com] - 22.11.15 - 03:11
 
Předem se omlouve1m,
Předem se omlouve1m, že s ohdleem na bohatost diskuse některe9 ne1zory budu opakovat a že moje pozne1mky jsou impulsivned a tudedž neutředděne9, nicme9ně pro přehlednost považuji za vhodne9 uve9st alespo? ne1sledujedced:1. Prakticke1 pozne1mka pro ilustraci: moje soudcovske1 činnost trve1 necele9 čtyři roky a zcela upředmně řečeno, měl jsem neodolatelnou chuť uplatnit odchylne9 stanovisko (termedn učenfd do Florencie - na revanš za vfdrony - tzv. "disentned chtedč") jen přibližně 5-6 kre1t. Protože se ročně (pro ilustraci) podedledm na vyde1ned cca 700 rozhodnuted, je zjevne9, že by mne disenty určitě nezahltily a stejne9 si dovoledm tvrdit o ktere9mkoliv soudci na ktere9mkoliv soudu. Nerozumedm proto favahe1m o zpomalened a zdražened justice; naopak se domnedve1m, že o zdražened nemůže bfdt vůbec řeči a ke zpomalened ve vfdjimečnfdch předpadech by mohlo dojedt jen tehdy, když by byl buď disente9r liknavfd anebo předslušne9 rozhodovaced těleso by mělo špatně zorganizove1nu svoji pre1ci. Obe9mu samozřejmě lze jednoduše zabre1nit.V te9to souvislosti opakuji svůj ne1zor na prime1rned vfdznam "nenapsanfdch disentů", majedcedch preventivned funkci a tato funkce by se možne1 v praxi mohla uke1zat jako vfdznamnějšed než skutečně napsane9 disenty.2. K nedorozuměned u D. Kosaře ("Moje ote1zka tak směřovala k situaci, kdy např. NSS řekne "je1 můžu pse1t disenty", ale "ty, ty a ty nemůžeš, protože ???".): samozřejmě netvrdedm, že disenty u "vyššedch" soudů vylučujed disenty u soudů nižšedch. Hlavně věředm, že nikdo s ve1žnou tve1řed nepodezředve1 NSS, že by chtěl v tomto smyslu jakkoliv krajske9 soudy omezit. Naopak, dovedu si představit situaci, kdy NSS zrušed rozhodnuted krajske9ho soudu, zave1že jej svfdm pre1vnedm ne1zorem a pokud by tento pre1vned ne1zor připadal krajskfdm soudcům zjevně pitomfd, rozhodnou sice podle NSS, nicme9ně formou disentu svůj odchylnfd ne1zor vyje1dřed. Vůbec nepochybuji o tom, že takovfdto disent může medt velkfd vfdznam např. u rozhodove1ned te9to sporne9 ote1zky rozšedřenfdm sene1tem. Můj vyslovenfd ne1zor proto prosedm nevnedmejte tak, že bych "nižšedm" soudům disenty zake1zal, nfdbrž že se domnedve1m, že z povahy věci se zřejmě disenty u nižšedch soudů nebudou vyskytovat vůbec či toliko vfdjimečně (viz např. vfdše vykonstruovanfd předklad krajske9ho soudu). Prostě plated, že čedm menšed těleso, tedm roste pravděpodobnost ne1zorove9ho souzněned a klese1 pravděpodobnost odlišnosted. Nemluvě o tradičned a nepředliš šťastne9 pojmove9 diferenciaci na "nale9zaced" a "odvolaced" soudy.3. Argument Michala B. prostřednictvedm "fatlocitne9 soudkyně" s gustem otočedm proti němu: předně, pokud se nepletu (povědomost me1m z me9died, nikoliv ze spisu, a konkre9ta si skutečně nepamatuji), jeden takovfd předpad se skutečně stal, když rozhodujedced soudkyně k fačastnedkovi ředzened projevila po sve9m rozhodnuted citovou ne1klonnost tedm, že uronila slzu a dala mu nějakfd symbolickfd optimistickfd de1rek (ještě jednou se omlouve1m za nepřesnosti). Tyto předpady však samozřejmě nejsou proble9mem disentu, nfdbrž podjatosti soudce. (Dovedu si představit, že takovfd vfdron citů může medt v odvolacedm ředzened značnou relevanci.) Nicme9ně zpe1tky k disentům: situace přece nened tak černobedle1, že ste1tned orge1ny mohou činit jen to, co ze1kon vfdslovně upravuje. Takovfdto vfdklad by ste1tned fařednedky degradoval na chodedced automaty. Pokud bychom se takto dedvali na soudy, nesměly by např. na svfdch internetovfdch stre1nke1ch vůbec publikovat vydane1 rozhodnuted, předp. (aktualita) v souvislosti s ukončenedm platnosti řidiče1ků by dopravned fařady nesměly pse1t řidičům a zve1t je na konkre9tned termedny, aby je tak ušetřily front a čeke1ned (předp. korupce?). Nic z toho jim totiž ze1kon neukle1de1. Souhlasedm proto se Zde?kem v tom směru, že restrikci ste1tnedch orge1nů je nezbytne9 vyžadovat při jejich jake9mkoliv mocenske9m působened, přičemž pod tedmto pojmem (slovy M. Webera) spatřuji schopnost a možnost ovliv?ovat chove1ned subjektů i proti jejich vůli. Jestliže tedy vyde1ned soudnedho rozhodnuted je bezesporu vrchnostenskfd akt a tedy vfdkon ste1tned moci, domnedve1m se, že uplatněnfd disent za mocenskfd akt již pokle1dat nelze (byť si jsem vědom i protiargumentace a určitě nepostačedme s odkazem na neze1vislost a nestrannost soudcovske9ho rozhodove1ned). V tom videdm hlavned proble9m, na ktere9m se štěped odpovědi na nastolenou ote1zku, zda uplatněned disentů vyžaduje nutně změnu ze1konne9 fapravy. Všechny ostatned argumenty jsou cenne9, nicme9ně poněkud stojedced v předšeřed tohoto ze1kladnedho proble9mu.4. Rozhodně nesouhlasedm (J. Kindl) s obavou o nepředpustne9m poučened o hmotnfdch pre1vech prostřednictvedm disentu. Ad absurdum viděno by to skutečně znamenalo vyloučened odůvodněned vyde1vanfdch rozhodnuted, neboť ta se přece vždy přikloned na stranu jednoho fačastnedka ředzened, takže přinejmenšedm sloužed faspěšne9mu fačastnedkovi k formulaci jeho vyje1dřened k odvole1ned protistrany.5. V několika předspěvcedch se objevila favaha, že se vyslovujed pro disent, nicme9ně až po precizned ze1konne9 fapravě, jinak se jedne1 o nekorektned předstup. Ke korektnosti: samozřejmě, že prvned disent u ktere9hokoliv soudu (a skutečně nejsem upředmně přesvědčen, že jedm mused bfdt NSS) by měl bfdt vysvětlen a ne1ležitě odůvodněn i procesně, a domnedve1m se, že předchozedch 26 komente1řů na tomto blogu by v tomto směru mohlo bfdt rozumně využito. Hranice korektnosti a nekorektnosti totiž nespatřuji v tom, kterfd orge1n změnu v dane9m předpadě provede (Parlament či soud), nfdbrž jakfdm způsobem tak učined. Přihodedm ještě jednu možnou fastavned argumentačned pozici: nelze z čl. 96 odst. 2 dastavy dovodit i prostor pro to, aby z obligatorned veřejnosti vyhle1šene9ho rozsudku nevyplfdvala i možnost (nikoliv povinnost!!!) disentujedcedho soudce zveřejnit svoje stanovisko?K preciznosti změny ze1konne9 fapravy: zaste1ve1m ne1zor, že pokud bychom volali po změně ze1kona, nechť se tak stane raději cestou "primitivnedho ze1konode1rce", tzn. minime1lned změnou předslušnfdch ustanovened o jedinou větu či jen o jeji če1st (viz např. ZdaS), a to bez jakfdchkoliv ambiced legislativně domyslet všechny dopady na poučovaced povinnost, časove9 termedny pro disenty, jejich odlišened, publikace, doručove1ned apod. Každe1 takove1to cesta je totiž cestou do zapomněned a slovy sira Humphreyho zbfdve1 již jen utvořit legende1rned "mezirezortned komisi".6. K formě publikace disentů: vědomě se nechci zaple9st do předpadne9 polemiky, zda je disent souče1sti rozhodnuted, jeho předlohou či zda stojed zcela samostatně. Z hlediska smyslu disentů je dle me9ho nutne9 pouze trvat na tom, že s nedm mused bfdt sezne1meni jak fačastnedci ředzened, tak i širšed veřejnost. Jeho plne9 zněned proto mused bfdt doručeno fačastnedkům a v předpadě publikace judike1tu mused bfdt publikove1n i v předslušne9 sbedrce, předp. pověčen na webovou stre1nku.7. K mnou nepřesně zmedněne9mu slovu ping-pong: nezamě?ujme nezbytne9 ve1žened různfdch argumentačnedch pozic soudem s disentem. Jinak řečeno, samozřejmě každe9 rozhodnuted soudu mused bfdt ře1dně odůvodněno a přezkoumatelne9, takže se mused předevšedm vypoře1dat se všemi ne1mitkami, důkazy apod a jasně ředci, ktere9 argumenty jsou či nejsou relevantned a proč tomu tak je. O tom nened sporu. Disent je však o něčem zcela jine9m a v tomto směru zaste1ve1m tezi o nerozměl?ove1ned většinove9ho stanoviska. 8. Bonmot k T. Sobkem uve1děne9mu disentu samosoudce: neme1te na mysli cimrmanovskfd syndrom "je1-tysmu", zkomolene9mu ne1sledně jako yettismus?
Claudio [zuosu1td@mail.com] - 22.11.15 - 03:06
 
Way to use the inter
Way to use the internet to help people solve prmlbeos!
Ronaldo [gi9woluyilz@yahoo.com] - 22.11.15 - 02:52
 
There are definitely
There are definitely petrty a lot of details comparable that to take interested in consideration. That is a trivial rank to convey awake. I offer the ideas above as regular inspiration but undoubtedly in attendance are questions like the one you deliver awake where the most focal thing can be real working in truthful clear trust. I don?t know rider paramount practices have emerged rotund clothes comparable that, except I am certain that your job is openly identified as a good willing. Each one girls and boys really consider the impact of only a subsequent's pleasure, used for the rest of their lives.
Mehmet [5gaq58rh7@yahoo.com] - 22.11.15 - 02:42
 
I much prefer inifrm
I much prefer inifrmatove articles like this to that high brow literature.
Markin [rd75ovjz@hotmail.com] - 22.11.15 - 02:12
 
pěknej , pěknej blog
pěknej , pěknej blog!:)) , a chtěla sem se zeptat.ta tvoje ke1moška jak be1 tu baoseallovbu mikinu nevedš prosimtě kde jed koupila ? :) nebo se jed zeptej :) prosedm :)))
Takuro [0mtl5i5357@outlook.com] - 22.11.15 - 01:58
 
Takovfdhle tchyně by
Takovfdhle tchyně by měly bejt všechny, pak by se vůbec neměly předležitost uchytit že1dnfd hloupfd vtipy!.)Brašna je kre1sne1, k dkstnaloooi jed chybed pouze několik centimetrů rozměrnosti.Sama několik takovfdch me1m, ale od tchyně teda zatedm ani ťuk.)
Ali [2j3xbpcqkl@mail.com] - 22.11.15 - 01:51
 
Ahoj Helenko, pamatu
Ahoj Helenko, pamatuji se ,ze jsi mi uz rlakia, ze je Adam zbira. Tyhle jsou ale upravene z obycejnych trsatek (polepene, ci pomalovane a nalakovane)a tak pro zberatele asi bezcene. Kdyby ale i presto mel zajem, klidne napis, nejake mu poslu:)Ahoj Jaromilko, ja jsem na tom z tricky bez rukavu podabne a take me to neodradi. Rada bych tu tvou videla az budes hotova, do tech vasich tropickych veder by se ti ted urcite hodila :)
Driss [1bmvnazl@mail.com] - 22.11.15 - 01:42
 
I was just seeking t
I was just seeking this info for some time. After 6 hours of conuuniots Googleing, at last I got it in your site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.
Igor [dlvedpve@outlook.com] - 22.11.15 - 01:23
 
Do you have more gre
Do you have more great arlteics like this one?
Andalya [14vlcezxfb@gmail.com] - 22.11.15 - 01:21
 
No je1 si myslim, že
No je1 si myslim, že nad tvfdm ofteitum se asi uslinte1m :) < V dobre9m slova smyslu ;)Strašně ti to slušed ;))P.S.: U mě na blogu je GIVEAWAY. Jestli me1š ze1jem můžeš se přidat :)


<<  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 |  >>* Name : 
email : 
Title : 

* Code : 


 
* Message text :